Kur’ân Kıssaları Hakkında SSS

29 Nisan 2017

Lut’un kabri nerededir?

Lût peygamber, Hz. İbrahim, karısı Sare ve oğullarının gömüldük­leri kabirlerinin bulunduğuna inanılan bugünkü Filistinin “El halil” “Hebron” şehrinde gömülü olduğuna inanılmaktadır.
29 Nisan 2017

Tevrat, tufan sonrasını nasıl tarif etmektedir?

Tevrat’a göre de Tufan sonrası; bindikleri gemi ile helakten kurtulan, Nuh peygamber ve yedi kişilik ailesi ile yeryüzündeki, Âdem’den @ sonraki ikinci hayat başlamıştır.
29 Nisan 2017

Hz. Davut kaç yıl krallık yaptı?

Tevrat’a göre kırk yıl krallık yapan Davut @ hareket ahalindeki İsrailoğullarına; yedi yıl Hebron (El-Halil), otuz üç yılda Kudüs’te (Yeruşalim) Krallık etmiş ve aynı zamanda Allah’ın […]
29 Nisan 2017

Hz. Hacer hangi kavimdendir?

Kur’an’da ismi zikredilmeyen Hz. Hacer’in; Tevrat’ta Mısırdan getirildiği beyan edilir. Hadisler ve diğer İslam kaynaklarında Hz. Hacer’in Mısır’lı olduğu belirtilmektedir
29 Nisan 2017

Tufan sonrası yaşam nasıl başlamıştır?

Tufan hakkında Allah Kur’an’da şöyle beyanda bulunmaktadır. “Yalnızca onun soyunu devam ettirdik.” Saffat suresi/77. ayet Bu ayete göre Yeryüzündeki yaşam Tufan sonrası gemiden yeryüzüne inen, Nuh […]
29 Nisan 2017

Zülkarneyn kimdir?

Zülkarneyn Kur’an’ı Kerim’de adı geçen örnek bir şahsiyettir. İki boynuzlu, iki nesil sahibi, iki ülke yöneten anlamlarına gelen Zülkarneyn lakabı ile anılan bu kişinin tarihte yaşayan […]
29 Nisan 2017

Nuh peygamberin kavminin ilahları kimlerdi?

Kur’an’ı Kerim’in Nuh suresindeki 23. ayeti kerime’de sıralanan ilahların adları şunlardır: Vedd; Suva; Yeûk; Nesr. Bu ayette sıralanan ilah adlarının, aynı zamanda Cahiliyye dönemindeki Arapların ilahları […]
29 Nisan 2017

Peygamberler ne kadar yaşamışlardır?

Tevrat’ta yer alan bilgilere göre Hz. Âdem, 930 (Tekvin, Bab 5/5), Hz. Şit, 912 yaşında vefat etmiştir (Tekvin. Bab.5/8), Hz. İdris (Hanuk) 365 yaşında (Tekvin, Bab.5/24). […]
29 Nisan 2017

Nuh tufanı nerede olmuştur?

Tufan Tevrat’a göre tüm dünyaya şamildir. Kur’an’da ise bu hususta açıklık yoktur. Kur’an’daki, tufan ile ilgili ayeti kerimelerdeki manalardan; hem tüm dünyayı kapsadığı hem de bölgesel […]
29 Nisan 2017

Medyen ve Eyke iki ayrı kavim midir?

Kur’an’da kıssası beyan edilen Şuayb’ın resullükle görevlendirildiği Medyen ve Eyke’nin; iki ayrı kavim mi yoksa bir kavmin iki ayrı varyantla anlatımı mı olduğu hakkında, müfessirler arasında […]
29 Nisan 2017

Nuhhakkında bir sure var mıdır?

Evet! Kur’an’ı Kerim’in 71. suresi Nuh suresidir ve 28 ayettir. Medeni olan sure nüzul sırasına göre de 71. sırada nazil olduğu rivayet edilmektedir.
29 Nisan 2017

Hz Âdemin kabri nerededir?

Kur’an’da yer almayan ancak İslam kaynaklarındaki rivayetlerde yer alan sahih olmayan malûmat’a göre; Hz.Adem, 2000 yaşlarında, Cuma günü vefat etmiştir. Hz.Havva ise onun ölümünden 40 sene […]
29 Nisan 2017

Yecüc ve Mecüc kimdir?

Yecüc ve Mecüc, Kur’an’da Kehf ve enbiya surelerinde adı geçen; Allah’a isyankâr bir kavimdir. Hz. Zülkarneyn, saldırgan bu kavim ile korumak istediği kavim arasına set gererek, […]
29 Nisan 2017

Nuh peygamber’in adı nereden gelmektedir?

Kur’an’da yer almayan bu sorunun cevabı Tevrat’ın tekvin kitabında verilmektedir. Nuh’un babası Lamek tarafından adının Nuh olarak konduğu belirtilmektedir. “RAB’bin lanetlediği bu toprak yüzünden çektiğimiz eziyeti, […]
29 Nisan 2017

Hz. Süleyman ne zaman kral oldu?

Babası kral Davut’un ölümünden sonra İsrailoğulları’nın kralı oldu. Kudüs’te, İsrailoğulları’nı yöneten Süleyman babası Davut’tan sonra aynı zamanda resul olarak görevlendirildi.
29 Nisan 2017

Tufan Nuh’un gemisinde esnasında kaç kişi vardı?

Kur’an’ı Kerim bu hususta bir sayı vermez. Tevrat’a göre bu sayı; Nuh@ ile beraber sekiz kişidir.
29 Nisan 2017

Hz. Eyübün çocuklarının adı nedir?

Kur’an’ı Kerim ve Hadislerde bu hususta bir bilgi bulunmadığı ancak İslam kaynaklarında yer alan rivayetlerde ise çok sayıda çocuk sahibi olduğu bildirilen Hz. Eyyüb’ün @ sadece […]
29 Nisan 2017

Hz. Âdem’in çocuklarının adları nelerdir?

Hz. Âdem’in ilk çocuklarının adları Habil ve kabil olarak bilinmektedir. Daha sonrakilerin sayısı ve adları hakkında malûmat yoktur.
29 Nisan 2017

Nuh’un tufanda kurtulan gemisi nerede karaya oturmuştur?

Nuh’un gemisi Kur’an’a göre Cudi Tevrat’a göre Ararat dağında karaya oturmuştur.
29 Nisan 2017

Mısır’da, Hz. Yusuf’u satın alan kimdir?

Hz. Yusuf kıssası hem Kur’an’da hem de Tevrat’ta yer almaktadır. Kur’an’da, Mısır’a köle olarak gittiği beyan edilen Yusuf’u@ satın alan kişinin kimliğinden bahsetmez. Tevrat’ta ise Yusuf’u […]
29 Nisan 2017

Nuh’un hangi oğlu Tufan esnasında boğulmuştur?

Nuh’un oğullarından Yâm, Resul olan babasına itaat etmemenin cezası olarak, tufan sırasında boğularak helâk olmuştur.
29 Nisan 2017

Hz. İbrahim nerede doğmuştur?

Tevrat’ta yer alan ifadelere göre Hz. İbrahim,  tarihte Mezopotamya olarak adlandırılan, bu günkü Irak sınırları İçersinde bulunan, Ur şehrinde doğmuştur.
29 Nisan 2017

Nuh peygamberin çocuklarının adları nelerdir?

Tevrat’a göre adları; Ham, Sam, Yafet’tir. İslam kaynaklarına göre tufanda helâk olan oğlunun adı ise Yâm’dır
29 Nisan 2017

Hz. Adem ve Havva’ya yasak edilen ağaç hangi ağaçtır?

Cennette yaşayan Hz. Âdem ve Havva’ya yasak edilen cennet ağacının vasfı hakkında Kur’an ve Tevrat ve diğer kaynaklarda açık bir ifade yoktur. Cennet ağacı hakkında rivayetler […]
29 Nisan 2017

Nuh’un kaç çocuğu vardı?

Nuh peygamberin Tevrat’a göre üç çocuğu vardır. Kur’an bir oğlunun tufanda boğulduğunu belirtmektedir. Her iki kaynağın toplamına göre Nuh’un dört çocuğu vardı.
29 Nisan 2017

Gog Magog nedir?

İncil’de ismi geçen Gog ve Magog; Hristiyan teolojisine göre kıyamet savaşlarını çıkartacak olan bir topluluktur. Kudüs yakınlarındaki Mageddon vadisi denilen yerde kıyamete yakın çıkacağına inanılan Gog […]
29 Nisan 2017

Nuh peygamber kaç yıl yaşadı?

Nuh peygamber Kur’an ve Tevrat kayaklarına göre 950 yıl yaşamıştır.
29 Nisan 2017

Hz. Havva nasıl yaratılmıştır?

Kur’an, İlk yaratılan insan olarak Hz. Âdem’in ismini vermektedir. Ondan da eşini yarattığını beyan eder. Tevrat’ta ise Hz. Âdem’in kaburga kemiğinden Hz. Havva’nın yaratıldığı ifade edilmektedir. […]
29 Nisan 2017

Hz. Âdem’in eşinin adı nereden gelmektedir?

Kur’an’ı Kerim’de eş manasına “Zevcüke” olarak tanımlanan Hz. Âdem’in karısının ismi; İslam kaynaklarında, Tevrat’tan alınan Havva ismi ile belirtilmiştir.”Ve karısının adını Havva (Hayatı olan) koydu.” Tevrat […]