Enbiya suresinde geçen Ye’cûc ve Me’cûc ile Zülkarneyn kısassındaki Ye’cûc ve Me’cûc’ün değerlendirmesi

Tevrat ve İncil gog mago’u ile Kur’an Ye’cûc ve Me’cûc’ünün karşılaştırılması
29 Nisan 2017
Ye’cûc ve Me’cûc
29 Nisan 2017

Enbiya suresinde geçen Ye’cûc ve Me’cûc ile Zülkarneyn kısassındaki Ye’cûc ve Me’cûc’ün değerlendirmesi

Kur’an’ı Kerim’in Enbiya suresi doksan altıncı ayetinde de , Ye’cûc ve Me’cûc ismi geçmektedir .
” Ye’cûc ve Me’cûc’ün önündeki engeli kaldırdığımızda her yandan akın ederler .” 21/96
Kur’an’ı kerimde Enbiya suresinde geçen bu ayet ile Zülkarneyn kıssasında yer alan Ye’cûc ve Me’cûc anlatımları birleştirilerek yapılan teviller neticesi ; Kıyamete yakın Zülkarneyn’in yaptığı set’in yıkılacağı ve bu seti yıkanların ; Zülkarneyn kısasında anlatılan Ye’cûc ve Me’cûc olacağı yorumlarına sebep olmuştur .
Yorumcuların çoğu Enbiya suresindeki Ye’cûc ve Me’cûc’ün , Zülkarneyn kıssasında anlatılan Ye’cûc ve Me’cûc’le aynı olduğu düşüncesindedirler .
O halde bu yorum bizi iki kesin kabule götürmektedir :
A – Zülkarneyn kıssasında anlatılan Ye’cûc ve Me’cûc Kıyamete kadar yaşarlar . Çünkü ; doksan yedinci ayette Allah , ” Gerçek vaat yaklaştığında ” Ye’cûc ve Me’cûc’ün faaliyetinin başlayacağını belirtmektedir . Buradaki ” Gerçek vaat “ten kasıt Kıyamet saatidir .
B – Zülkarneyn kıssasındaki Ye’cûc ve Me’cûc , Kıyamete yakın yeniden dirilirler .
Bu yorumlara mukabil , Kur’an’ın değişik ayetlerinde ise :
” Biz senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik … ” 21/34
” Her nefis ölümü tadacaktır …” 3/185 – 21/35
“. Hiçbir ümmet , ecelinin önüne geçemez , ve onu geciktiremez . ” 15/5
” Her ümmetin belirlenmiş olan bir eceli vardır ; o süreleri bitince onu ne geciktirebilirler ne de öne alabilirler .” 7/ 34
” Helâk ettiğimiz bir ülke halkı için dönüş imkânsızdır ; çünkü onlar geri dönemeyeceklerdir . ” 21/95
Dolayısıyla her insan ölümlüdür . Her toplumun belirlenmiş bir yaşam süresi ” eceli ” vardır.
” Allah’ın eskiden beri uygulaya geldiği yasası budur . Allah’ın yasasında (sünnetullah) hiçbir değişiklik bulamazsın . ” 48/23
Bu Sünnetullah mucibince; Zülkarneyn çağında yaşıyan Ye’cûc ve Me’cûc’ün Enbiya suresinde anlatılan Kıyamete yakın zamanda ortaya çıkacak olan Ye’cûc ve Me’cûc’le , vasıflarından dolayı verilen isim benzerliğinden başka hiç bir ilgisi olamaz .
İlgi kurmak için yukarıda sıraladığımız yorumlar ve müteselsilin yapılan yorumlar , bizleri İslam dairesi dışına sevk edecek indî mütalaalar olmaktan öteye gitmemiştir / gidemeyecektir .
O halde bunu nasıl yorumlamak gerekmektedir ? Saldırganlıkları , fesat çıkartmaları , laf anlamazlıkları , uyuşmaz özellikleri sebebiyle , Zülkarneyn kıssasında ve Enbiya süresinde anlatılan her iki toplulukta ; Ye’cûc ve Me’cûc ismi ile adlandırılmıştır.
Her çağa mahsus ortaya çıkabilecek , azgınlığı , saldırganlığı ve laf anlamazlığı ön planda olan Ye’cûc ve Me’cûc niteliklerine sahip azgın ve saldırgan topluluklar olmuştur ve olabilecektir .
Nitekim İslam kaynakları , miladî bin iki yüz’lü yıllarda ortaya çıkan Moğolları ; saldırgan , zalim ve müfsit yapılarından dolayı , Kur’an’da Enbiya suresinde Kıyametin alameti olarak beyan edilen şerli Moğolları , Ye’cûc , Me’cûc olarak nitelendirmişlerdir .
Günümüze kadar ve bundan sonra Kıyamete kadar benzer vakıalar Ye’cûc ve Me’cûc ile ilişkilendirilerek açıklanacak / açıklanmaya devam edecektir . Çünkü ayette anlatılan karışıklıklardan sonra Kıyametin vuku bulacağı belirtilmektedir . Dolayısı ile böyle yorumlamalara gidilmesi makul addedilebilir.
Ancak bu yorumlardan sonra , yorumlanan karışıklıkların akabinde Kıyamet kopmuyorsa ; yorumlar , değerlendirmeler boşa yapılmış olacaktır .
Nitekim Asrı saadetten beri meydana gelen tüm karışıklıklardan sonrası Kıyamet alameti olduğu inancı ve değerlendirilmesi yapılmış olduğu halde Kıyamet kopmamıştır .
Nihayet Kıyamet vaktinde geldiğinde ; Enbiya suresi doksan altıncı ayetinde anlatılan Ye’cûc ve Me’cûc vasıflı kavim ; geçmişte yaşamış olan Kehf suresinde beyan edilen fesat ve zulümleri ile meşhur ; Ye’cûc ve Me’cûc kavmine benzer fesat , zulüm ve saldırganlığı nedeniyle ; Kıyametin karışıklığını oluşturacak ve ayetin pratiği ! gerçekleşmiş olacaktır .
İşte Ye’cûc ve Me’cûc odur ve gerçek işlevi o zamandır . Yani Kıyameti gerçekleştirmesi için Kur’an’a aykırı Ye’cûc ve Me’cûc’ler üretmeye ! gerek yoktur .
Esasen Yahudi ve Hristiyan ilahiyatı böyle bir Ye’cûc ve Me’cûc – Gog Magog – üretmiştir . Allah’ta , Enbiya suresi 96. ayeti ile ; bu üretilen Ye’cûc ve Me’cûc vakasının doğrusunu beyan etmiştir .

Cengiz Duman
Araştırmacı-Yazar

Comments are closed.