YUSUF’UN KARDEŞLERİ
6 Mayıs 2017
Cengiz Duman’la “Üç Kral İki Peygamber” Kitabı Bağlamında Bir Söyleşi…
16 Temmuz 2017

AZİZ (POTİFAR)

“Bir kervan geldi, sucularını kuyuya gönderdiler. Sucu kovasını sarkıtınca: “Müjde! Bir oğlan ço­cuğu dedi. Onu satmak üzere yan­larında götürdüler. Oysa Allah yaptıklarını görmekteydi. Onu kendisine rağbet etmeyerek, ucuz bir fiyata, bir kaç dirheme sattılar.” (12/19-20)
Kardeşlerinin hasedi ile başla­yan uzun bir serüvende, ilk durağı Mısır olmuştu, Yusuf’un; Filis­tin’in bir yöresinde atıldığı kuyu­dan başlayan yolculuğu, köle ola­rak Mısır’da bir yöneticiye satılma­sına yanmıştı. Yusuf’u köle olarak satın alan Mısırlı yöneticinin niye­tini Allah şöyle açıklıyor: “Mısır’da onu satın alan kimse, karısına: “Ona iyi bak, belki bize faydası dokunur veya evlat edini­niz” dedi.” (12/21)

Tevrat’taki Yusuf kıssasında Mısır’lı yönetici olan Aziz hakkında tarihsel bilgiler verilmektedir. “İsmailîler Yusuf’u Mısır’a götürmüştü. Firavun’un görevlisi, muhafız birliği komutanı Mısırlı Potifar onu İsmailîler’den satın almıştı.
RAB Yusuf’la birlikteydi ve onu başarılı kılıyordu. Yusuf Mısırlı efendisinin evinde kalıyordu. Efendisi RAB’bin Yusuf’la birlikte olduğunu ve yaptığı her işte onu başarılı kıldığını gördü. Ondan hoşnut kalarak onu özel hizmetine aldı. Evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu ona verdi. Yusuf’u evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumlusu atadığı andan itibaren RAB Yusuf sayesinde Potifar’ın evini kutsadı. Evini, tarlasını, kendisine ait her şeyi bereketli kıldı. Potifar sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu Yusuf’a verdi; yediği yemek dışında, hiçbir şeyle ilgilenmedi. Yusuf güzel yapılı, yakışıklıydı.” (Tevrat/Yaratılış39/1-6)
Evet, Yusuf’u satın alan Aziz/yöneti­ci çocuğunun olmaması sebebiyle onu evlat edinme gibi bir gayeyle Yusuf’u satın almıştı.“Böylece olayların yorumunu öğretmek için Yusuf’u oraya yer­leştirdik. Allah, dilediğini yapar, fakat insanların Çoğu anlamaz.” (12/21)
Herkesin hesapları vardı. Yakup, Yusuf’ta gelecek görmüş, onu kardeşlerinden korumaya çalış­mıştı. Kardeşleri, babalarına daha sevimli olmak için Yusuf’a tuzak kurmuşlar ve ondan kurtulmayı amaçlamışlardı. Kervan sahipleri. kuyuda buldukları Yusuf’tan çeki­nerek daha değerli olmasına rağ­men az bir fiyata satmışlardı. Ve en son olarak Aziz, onu kendisine evlat edinme amacıyla satın almış­tı. Ancak olaylara hükmeden Al­lah’tı ve Allah tüm hesap yapanla­rın üstünde hesap yapandı.
Mısır’da, Firavun da saltanatını devam ettirmek amacıyla, yeni do­ğan bütün erkek çocukları katlet­mişti, ancak sarayına aldığı. ve kendisine sadık bir kul olacağını umduğu Musa, sonunda onun hasmı ve saltanatının son vericisi olmuştu. İşte Allah bunun için ha­tırlatma yapıyor. “Allah dilediğini yapar, fakat insanların çoğu anla­maz.” Bilhassa inkarcılar…

Hz. Yusuf da tıpkı Hz. Musa benzeri bir yolla;  Mısır yönetiminde yer alan  Aziz/Potifar vesilesiyle Mısır sarayının ve saltanatının iliklerine nüfuz etmeyi başarır.

Comments are closed.